ࡱ> ^`_[BMbjbj.Rΐΐ~&&t!t!t!t!t!!!!!!t!Q'""""""""p&r&r&r&r&r&r&$),&ut!"""""&t!t!"" '###"^t!"t!"p&#"p&##:%,<&" !Q#&\&!'0Q'2& }-Q#@}-<&}-t!<& #"""&&#"""Q'""""}-"""""""""& : :ZaBcznik nr 1 Dane Wykonawcy: Nazwa:& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..& & & & & & & & & ...& & & & & & & ..& & & & & & & & & .& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & . Adres& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & telefon...... e-mail ... O F E R T A Na realizacj zadania pn.: Druk BezpBatnego Tygodnika Miejskiego Twoje Tychy w latach 2016 - 2017 . 1. CENA: NakBadcena jednego egzemplarza przy podanym nakBadzie i liczbie stron tygodnika (cena brutto)Cena za insert w jednym egzemplarzu tygodnika (cena brutto)Liczba stron16202428inserty10.00015.00020.00025.00030.000 2. PARAMETRY TECHNICZNE: 2.1. Format gazety: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2.2. Gatunek papieru, nazwa handlowa, gramatura, stopieD bieli: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2.3. Format wyj[ciowy skBadu: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2.4 Podstaw oceny utrzymania kolorystyki w nakBadzie s pomiary densytometryczne pl peBnych (apli) kolorw triadowych. Zamawiajcy przyjmuje nastpujce warto[ci gsto[ci optycznej. PapierCzarnyCyjanMagenta{BtyGazetowy o barwie biaBej1,10,850,850,85 Jako[ druku uwa|a si za zgodn z oczekiwaniami Zamawiajcego je[li pomiar gsto[ci optycznej mie[ci si w tolerancji +/- 0,10. Wyniki pomiarw wydruku prbnego: ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... BN n u  $ ( ŷxgVG<h{C5OJQJ^JhLZ5CJOJQJ^JaJ h{ChLZCJOJQJ^JaJ h{Ch{CCJOJQJ^JaJh{CCJOJQJ^JaJ h{ChLZCJOJQJ^JaJ#hLZB*CJOJQJ^JaJphhLZCJOJQJ^JaJhLZOJQJ^JmHsH"hLZCJOJQJ^JaJmHsH%hLZ5CJOJQJ^JaJmHsHhLZCJOJQJ^JaJhLZCJaJ @B n 1$^a$$a$&<dh$d%d&d'dNOPQ#<$d%d&d'dNOPQ$a$ {|j8F^bf<h<=<>F@H@r@ ArAųŘvvvhdhUvhSUhUvhUhUUhLZ5CJOJQJ^JaJhLZhLZCJOJQJ^JaJhLZOJQJmHsHhLZ5OJQJmHsHhLZ5OJQJhLZ5OJQJ^JmHsHhLZCJOJQJaJ"hLZCJOJQJ^JaJmHsH%hLZ5CJOJQJ^JaJmHsHhLZ5CJOJQJ^JaJhLZ5CJOJQJ^JaJh{C5OJQJ #$ $$G$Ifa$hkd$$If4F5``P   47alp$G$If$%&),/2:$G$Ifhkd$$If4F5` P   47alp:;BCDEFGNFFFFFF$G$Ifkd$$If4ֈ5 H ` P7 47alp<GHOPQRSTPHHHHHH$G$Ifkd$$Ifֈ5 H `P7 47alp<TU\]^_`aPHHHHHH$G$Ifkd$$Ifֈ5 H `P7 47alp<abijklmnPHHHHHH$G$Ifkd $$Ifֈ5 H `P7 47alp<novwxyz{PHHHHHH$G$Ifkd,$$Ifֈ5 H `P7 47alp<{|}~jPNNNNNNN1kdM$$Ifֈ5 H `P7 47alp<jl8FH d$G$If$a$1 $$ & F<xa$8@J@2'' d$G$If $d$G$Ifa$kdn$$IfLrM.!KKKt 244 lap2JT^`b50$a$kd $$IfLrM.!KKKt 244 lap2 d$G$Ifbf=<>F@H@ ArA|C~CDDFFG>IIIIId 8$dh^a$ 8$ & Fdha$+$ & Fdh^`a$1?$^a$2.5. NiedokBadno[ pasowania kolorw wzgldem siebie nie powinna przekracza dopuszczalnego zakresu tolerancji. Dopuszczalne maksymalne odchylenie pasowania skrajnie rozbie|nych kolorw wynosi plus/minus 0,4 mm dla wszystkich kolorw. NiedokBadno[ pasowania kolorw w wydruku prbnym: .................................................................................................................................................................................................................................................................... 2.6. Falc grzbietowy. Dopuszczalne przesunicie falcu grzbietowego nie mo|e by wiksze ni| 5 mm. Przesunicie falcu grzbietowego w wydruku prbnym: .................................................................................................................................................................................................................................................................... 2.7. Cicie - Format nominalny okre[lany jest przez Zleceniodawc. Tolerancja dla okrawania wynosi plus minus 3 mm dla okre[lonego przez Wydawc formatu netto. Format wydruku prbnego: .................................................................................................................................................................................................................................................................... Termin wykonania zamwienia: od dnia zawarcia umowy, przez okres 12 miesicy. Warunki pBatno[ci: Wynagrodzenie dla Wykonawcy bdzie wypBacane miesicznie za wykonane przez Wykonawc egzemplarze Tygodnika Twoje Tychy w terminie do 30 dni od dnia wystawienia przez Wykonawc faktury VAT. 3. O[wiadczam, i| zapoznali[my si ze wzorem umowy i akceptujemy go bez uwag. ................................................ & & & & & & & & & & & & . miejscowo[ i data piecz i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy lub upowa|nionej do wystpowania w jego imieniu rA|C~CCDDFFFGGGHH>IIIBM杈}ses}WshLZCJOJQJ^JaJhLZB*OJQJ^JphhLZOJQJ^JhLZ5OJQJ^J)hLZ5>*B*CJOJQJ^JaJph&hLZ5B*CJOJQJ^JaJphhLZ5CJOJQJ^JaJ#hLZB*CJOJQJ^JaJph&hLZ5B*CJOJQJ^JaJphhLZCJOJQJ^JaJhLZOJQJmHsHIJLtLLBM2$^a$2$a$2$ ^ a$2$^a$,1h. A!"#7$7% $$If5!vh5P5 5 #vP#v #v :V 4+5P5 5 / / / / 47alp$$If5!vh5P5 5 #vP#v #v :V 4+5P5 5 / / / 47alp'$$If5!vh5P555755 #vP#v#v#v7#v#v :V 4+5P555755 / / / 47alp<$$If5!vh5P555755 #vP#v#v#v7#v#v :V 5P555755 / / / 47alp<$$If5!vh5P555755 #vP#v#v#v7#v#v :V 5P555755 / / / 47alp<$$If5!vh5P555755 #vP#v#v#v7#v#v :V 5P555755 / / / 47alp<$$If5!vh5P555755 #vP#v#v#v7#v#v :V 5P555755 / / / 47alp<$$If5!vh5P555755 #vP#v#v#v7#v#v :V 5P555755 / / / 47alp<4$$If!vh55K5K5K5t#v#vK#vt:V L 2,55K5t/ / / / ap24$$If!vh55K5K5K5t#v#vK#vt:V L 2,55K5t/ / / / ap2^@ 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtHH`H Normalny*$CJ_HaJmHsHtHP@P NagBwek 1@& & F & F$a$$5\pp NagBwek 2@& & F & F<$$OJQJCJ65PJ^JaJ]\f@f NagBwek 3@& & F & F<$OJQJCJ5^JaJ\ZZ NagBwek 4@& & F & F<$CJ5aJ\JA J Domy[lna czcionka akapituTi@T 0 Standardowy :V 44 la ,k , 0 Bez listy ./. WW8Num2z05>/> WW8Num3z0CJOJPJQJ^J6/6 WW8Num3z1 OJQJ^JL/!L Domy[lna czcionka akapitu22/12 WW8Num1z0OJQJ6/A6 WW8Num1z2 OJQJ^J2/Q2 WW8Num1z3OJQJ2/a2 WW8Num3z2OJQJ2/q2 WW8Num3z3OJQJ:/: WW8Num4z0OJPJQJ^J6/6 WW8Num4z1 OJQJ^J2/2 WW8Num4z2OJQJ2/2 WW8Num4z3OJQJ./. WW8Num6z05>/> WW8Num7z0CJOJPJQJ^J6/6 WW8Num7z1 OJQJ^J2/2 WW8Num7z2OJQJ2/2 WW8Num7z3OJQJL/L Domy[lna czcionka akapitu1F/!F ZwykBy tekst Znak OJQJ^J:/1: NagBwek ZnakCJaJRAR Tekst przypisu koDcowego ZnakN/QN Znaki przypisw koDcowychH*P/aP OdwoBanie do komentarza1CJaJBqB Tekst komentarza ZnakH/H Temat komentarza Znak5\Z/Z NagBwek 2 Znak$56CJOJPJQJ\]^JaJRR NagBwek2 *x$OJQJCJPJ^JaJDB@D Tekst podstawowy +x&/& Lista,DD Podpis2 -xx $CJ6aJ],, Indeks. $RR NagBwek1 /x$OJQJCJPJ^JaJDD Podpis1 0xx $CJ6aJ]ROR ZwykBy tekst11OJQJCJmHsHsHaJLO"L Tekst podstawowy 212$a$CJ^C2^ Tekst podstawowy wcity3^]`xDBD NagBwek 4 p# mHsHsH4 R4 Stopka 5 p#FbF Tekst dymka6OJQJCJ^JaJ<r< Znak Znak17 OJQJ^Jf@f Akapit z list8d^]`OJ QJ CJPJ aJT+T Tekst przypisu koDcowego9CJaJFF Tekst komentarza1:CJaJBjB Temat komentarza;5\ToT Standard <*$9D CJKHPJ_HaJmHsHtH@@ Zawarto[ tabeli= $JJ NagBwek tabeli >$a$ $5\vOv List Paragraph?d^]`$OJ QJ CJKHPJ ^JaJ_H9tH9PK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!RY7mtheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرHF[x=ޝzvg53NjHH8PTj%.H 3kT\}yg CDHfP\ IC>i n$N4)߻UL>JeKK2e,/nEހbFZ͹ #ζKk_9 adZĈꔔK=.xMfdC6Nb-켱K\X" T30P's~Stу>G%M.O"Mry8E?ԥL#SCߜbGӣE|Eʀ'<{(Z"y'N<.Ev,I A6Nv&t"-=1c8U8")QHcBJK] .H0-uIlm2-fjqVf9P('suXmd)̪eY(G]Y䀰zoP nI xy "=kk|l1Q~6M%7_ǬZQ yٿ jmZx^(Q\gQ>BANT~jCoEA3d]dm2iVֵ褽Vl<s,>gÙ/ΫŋtvavDWCd(, ~{-0%M2&a: _PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!RY7mtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] ~ R rABM' $:GTan{jJbIBM(8@0( B S ?nu   _a6 <[v}P^`P@^@`0^`0`^``^`^`^``^``0^0`^`5.WW8Num2LZ{C~@  `p ~hh@h h@hhhhh<Unknown G* Times New Roman5Symbol3. * ArialA. Trebuchet MS7K@Cambria?= * Courier New;WingdingsI. ??Arial Unicode MS5. *aTahoma7.{ @CalibriA BCambria Math"AhJ%6Dgzg % %!0tt2QP{C! xxFC:\Documents and Settings\pzp-ada\Ustawienia lokalne\Temp\template.dotZaBcznik nr 1pzp-adaKD Oh+'0t $ 0 < HT\dlZacznik nr 1pzp-ada templateKD2Microsoft Office Word@F#@ضBQ@ _k@՜.+,0 hp  Srodmiescie% t Zacznik nr 1 Tytu !"#$%&'()+,-./013456789:;<=>?@ABCDEFGHJKLMNOPRSTUVWX[Root Entry F, ]Data *1Table2-WordDocument.RSummaryInformation(IDocumentSummaryInformation8QCompObj F0Dokument programu Microsoft Office Word 972003 MSWordDocWord.Document.89qRoot Entry F@RFc@Data *1Table2-WordDocument.R !"#$%&'()+,-./013456789:;<=>?@ABCDEFGHJKLMNOPba4 $,SummaryInformation(IDocumentSummaryInformation8xCompObj F0Dokument programu Microsoft Office Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q՜.+,D՜.+,D hp  Srodmiescie% t Zacznik nr 1 Tytu