ࡱ> []Zf1bjbjJJ4@((1 8*Lv4<P;R;R;R;R;R;R;$=@v;]v;;777P;7P;77>4j6 4<;;0<5\AA0j6j6JA67v;v;f<A :Dane Wykonawcy/Lidera Konsorcjum: Nazwa.......... Adres. telefon....... fax......... e-mail ... CzBonek Konsorcjum/CzBonkowie: Nazwa& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..& & & & & & & ...& & & & & & & ..& & & & & & & & & & & & & & .& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .. Adres& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & .& & & & & & & & & & & & & & & & telefon& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ...& & & & & ...& & & & & & & & & & & & & & & . fax& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..& & & & & & & & & & & & & ....... e-mail & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ..& & & & & & & & & & & & & & . OFERTA Na realizacj zadania pn.: Zagospodarowanie cz[ci terenu zieleni pomidzy ulic Dbrowskiego a torowiskiem w Tychach projektuj i buduj " Cena oferty brutto: & ....................................................................................................................... SBownie: ............................................................................................................................................. w tym VAT (zB) : & ................................................................................................................. Termin wykonania zamwienia: prace projektowe - od dnia podpisania umowy do 31.10.2016 roboty budowlane - od dnia podpisania umowy do 15.12.2016r. Okres rkojmi za wady: & & & & & & & .. (min. 36 m-cy) liczc od daty podpisania protokoBu odbioru robt i przekazania do eksploatacji. Warunki pBatno[ci: 21 dni od daty dorczenia faktury Zamawiajcemu. Wadium w kwocie 15.000,00 zB zostaBo wniesione w formie: ..................... (dowd w zaBczeniu) "=?lu $ 3 R T _ c j $ : < > ɴɢɴɢɍɴɢɍɴɢɍ|k]h[aCJOJQJ^JaJ h9$hsCJOJQJ^JaJ h9$hYCJOJQJ^JaJ(h9$h%@CJOJQJ^JaJmHsH"h9$CJOJQJ^JaJmHsH(h9$hI6CJOJQJ^JaJmHsH(h9$hf)CJOJQJ^JaJmHsH h9$hYCJOJQJ^JaJ h9$hf)CJOJQJ^JaJ""3 j k > z `  $7$8$H$a$gd; $dha$gd&Cdgdm$a$gdY&$d%d&d'dNOPQgdY> x | ( 0 V X  2 6   붥n]MhOeh}i5CJOJQJaJ h 5CJOJQJ\^JaJ&h}ih;5CJOJQJ\^JaJ#h&Chy`5CJOJQJ^JaJ h&Chy`CJOJQJ^JaJ h9$hy`CJOJQJ^JaJhoOJQJ^JmHsH"h9$CJOJQJ^JaJmHsH(h9$hI6CJOJQJ^JaJmHsH(h9$hYCJOJQJ^JaJmHsH $bdfϿyhVD2'hHhHCJaJ#hh=-z5CJOJQJ^JaJ#hh5CJOJQJ^JaJ#hWLh5CJOJQJ^JaJ hh8 CJOJQJ^JaJ hh<_CJOJQJ^JaJ#h&Ch<_5CJOJQJ^JaJh5CJOJQJ^JaJ&heh;5CJOJQJ\^JaJh}ih5CJOJQJaJh}ih 5CJOJQJaJh}ih;5CJOJQJaJh}ih}i5CJOJQJaJ $Rdf "dgd & Fdgd$d^a$gdz$ & Fd^`a$gd$d^a$gd$ & F da$gdH$ & Fd^`a$gddhgd&Cdgd>Lpv𵦗ϵĆtctcR@#hzh5CJOJQJ^JaJ hzhKCJOJQJ^JaJ hzhCJOJQJ^JaJ#hzh5CJOJQJ^JaJ hhBCJOJQJ^JaJh;5CJOJQJ^JaJh(*5CJOJQJ^JaJhe5CJOJQJ^JaJhHhHCJaJhby5CJOJQJ^JaJ#hHhH5CJOJQJ^JaJhH5CJOJQJ^JaJ ".0BTZ\&'۸ۧʙʈvdR@>U#hhCJH*OJQJ^JaJ#hhCJH*OJQJ^JaJ#hh1}CJH*OJQJ^JaJ#hh1}5CJOJQJ^JaJ hhCJOJQJ^JaJhbyCJOJQJ^JaJ hh1}CJOJQJ^JaJ#hh5CJOJQJ^JaJ hhCJOJQJ^JaJ#hh5CJOJQJ^JaJ#hzhz5CJOJQJ^JaJ&''$(&()@*******++*,$d$Ifa$gd$ & Fda$gdKdgd8dgd; & FdgdqSd^q`Sgd d^gd$d^a$gdNumer rachunku bankowego, na ktry nale|y zwrci wadium wniesione w pienidzu .......................................................................................................................................... O[wiadczam, i| nie nale| do |adnej grupy kapitaBowej* O[wiadczam, i| strony nr od & & do & & zawieraj informacje stanowice tajemnic przedsibiorstwa w rozumieniu przepisw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a zasadno[ ich zastrze|enia wskazuj w nastpujcych dokumentach:** & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & Wykaz usBug, robt, dostaw powierzonych podwykonawcom - je[li dotyczy (w przypadku podpisania umowy z Wykonawc niniejszy wykaz stanowi bdzie zaBcznik do umowy) Opis powierzonych cz[ci zadania ................................................ & & & & & & & & & & & . miejscowo[ i data piecz i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy lub upowa|nionej do wystpowania w jego imieniu   (04/2016/ZP) zaBcznik nr 1 * W przeciwnym przypadku, niniejsze o[wiadczenie nale|y przekre[li i doBczy do oferty list podmiotw nale|cych do tej samej grupy kapitaBowej. ** WypeBni je|eli dotyczy '''' ("($(((********* +(+оЭn\M\M\< hhWLCJOJQJ^JaJhK5CJOJQJ^JaJ#hhWL5CJOJQJ^JaJ h}ihCJOJQJ^JaJh;CJOJQJ^JaJhCJOJQJ^JaJ#hh5CJOJQJ^JaJ hhCJOJQJ^JaJ#hh&C5CJOJQJ^JaJ hh&CCJOJQJ^JaJ hhCJOJQJ^JaJhCJOJQJ^JaJ(+*+D+d++++,,.,0,4,6,:,<,F,H,P,ݵqbPB4*hOJQJ^JhCJOJQJ^JaJh1}CJOJQJ^JaJ#hh5CJOJQJ^JaJh5CJOJQJ^JaJhWL5CJOJQJ^JaJ#hh5CJOJQJ^JaJ#hhWL5CJOJQJ^JaJ hhCJOJQJ^JaJ hhWLCJOJQJ^JaJ,hhWL6B*CJOJQJ^JaJph#hhWL6CJOJQJ^JaJ hh1}CJOJQJ^JaJ*,,,.,0,2,4,6,8, d$Ifgdlkd$$IfF%# t0#644 laytWL8,:,<,>,@,B,D,F,H,,-f..ym $ ^ a$gd $^a$gdgddgdlkd$$IfF%# t0#644 laytWL P,,-..//>/f/////////////////0ȷxc_N h&ChCJOJQJ^JaJh&C(h1}h&CCJOJQJ^JaJmHsH"h1}CJOJQJ^JaJmHsH"h(CJOJQJ^JaJmHsHh(5CJOJQJ^JaJh7jh7U h1}hCJOJQJ^JaJhOJQJ^Jh1}OJQJ^JhQihOJQJ^JhOJQJ^Jh9$hOJQJ^J.d//////////////&1\1^1`1b1d1f1gd$a$gd gd1} $^a$gd1}$a$gd0Z1\1^1`1b1d1f1 h1}hCJOJQJ^JaJh7h9hh hh@hCJOJQJ^JaJhCJOJQJ^JaJ21h:pWL. A!"#7$7% $$Ifb!vh5##v#:V F t0#6,5#aytWL$$Ifb!vh5##v#:V F t0#6,5#aytWL^# 666666666vvvvvvvvv66666>6666666666666666666666666666666666666666666666hH666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p28 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtHD`D NormalnyCJ_HaJmHsHtHB@B NagBwek 1$$@&a$5\^^ (V NagBwek 2$<@& 56CJOJQJ\]^JaJXX NagBwek 3$<@&5CJOJQJ\^JaJLL NagBwek 4$<@&5CJ\aJJA J Domy[lna czcionka akapituTi@T Standardowy :V 44 la ,k , Bez listy PZ`P ZwykBy tekstCJOJQJaJmHsHtHJP@J Tekst podstawowy 2$a$CJVCV Tekst podstawowy wcityx^D`"D 0NagBwek p# mHsHtH4 @24 0Stopka p#@B@B@ f)Tekst podstawowyxFRF Wr Tekst dymkaCJOJQJ^JaJ<b< Y Znak Znak1 OJQJ^JF/qF xZZwykBy tekst Znak OJQJ^J:/: 0 NagBwek ZnakCJaJHH z Znak Znak Znak1 OJQJ^JFF /? Znak Znak Znak OJQJ^Jff 3#0Akapit z listd^m$CJOJPJQJaJtH 66 0 Stopka ZnakCJaJf/f Default 7$8$H$1B*CJOJPJQJ^J_HaJmHphsHtH N' N }iOdwoBanie do komentarzaCJaJDD }iTekst komentarzaCJaJBB }iTekst komentarza ZnakBjB "}i0Temat komentarza!5\H!H !}i0Temat komentarza Znak5\PK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!RY7mtheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرHF[x=ޝzvg53NjHH8PTj%.H 3kT\}yg CDHfP\ IC>i n$N4)߻UL>JeKK2e,/nEހbFZ͹ #ζKk_9 adZĈꔔK=.xMfdC6Nb-켱K\X" T30P's~Stу>G%M.O"Mry8E?ԥL#SCߜbGӣE|Eʀ'<{(Z"y'N<.Ev,I A6Nv&t"-=1c8U8")QHcBJK] .H0-uIlm2-fjqVf9P('suXmd)̪eY(G]Y䀰zoP nI xy "=kk|l1Q~6M%7_ǬZQ yٿ jmZx^(Q\gQ>BANT~jCoEA3d]dm2iVֵ褽Vl<s,>gÙ/ΫŋtvavDWCd(, ~{-0%M2&a: _PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!RY7mtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] @ **> '(+P,0f1 *,8,.f1 8@0( B S ?59(/1 3 4 6 7 9 : < = "<7R P ( 0 1 3 4 6 7 9 : < = Y hij;46z{56 N O s v } 0 1 3 4 4 6 7 9 : < = X [  X Hq *J}_ФA(,cOTn&X^-[0z!b>^>`5OJQJ^Jo() ^`hH. L^`LhH. ^ `hH. ~^~`hH. NL^N`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH. 77^7`o(hH) ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.h^`OJQJo(hH-h^`OJQJ^Jo(hHoh ^ `OJQJo(hHhw ^w `OJQJo(hHhG^G`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^h`o(4.8^8`.L^`L. ^ `. ^ `.xL^x`L.H^H`.^`.L^`L.8 hh^h`o(hH)8 hh^h`hH.8 8L8^8`LhH.8 ^`hH.8  ^ `hH.8 L ^ `LhH.8 xx^x`hH.8 HH^H`hH.8 L^`LhH.q^`5OJQJ^Jo(hH.q^`.qpLp^p`L.q@ @ ^@ `.q^`.qL^`L.q^`.q^`.qPLP^P`L.h^`OJQJo(hH-hdd^d`OJQJ^Jo(hHoh4 4 ^4 `OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHhtt^t`OJQJo(hHhDD^D`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hH^`OJPJQJ^Jo(^`OJQJ^Jo(hHop^p`OJQJo(hH@ ^@ `OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHo^`OJQJo(hH^`OJQJo(hH^`OJQJ^Jo(hHoP^P`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh ^ `OJQJo(hHhR^R`OJQJ^Jo(hHoh"^"`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hH cOH&XJ}_ [z!bA(X %R0dO4w?Z#\]3_Q\][Wi6WLCM&X7 > A- [y`AeAf@. '1}DKt4by/?#8cEzM Al d"#3#9$x$%'-'\'U(f)*(*_,c|-A.Te/U0&1:1*>1y1N%33<4 6I6w6B'708@8/U8-:U,=G8=!>C?@UArA'BYDhGH/H{AI/Jq0KINyN5OqNO6Q:R* RHSWVA{V~W=XxZ?[N \"\E]q ^__h_l_D`W`[aye*gP"hAhSkfjlm+)m:mVZmU'o/p3YpYproMrsa~teu]"vWv yz=-z lzJ{9{R{eZ{t{n#|B} I}P}E}B~U ( `t4K(_MmD9A8 s; Q7/?^FrT S~&Y@{/0be*KQiX27]Kp5<0N\4'8o%@<_n"VA V!3:Aj@I>0A^Me~87_a5tW8?>aYWr+&C%\7Kx/M| @(%sbxi.J$9Xp?q82[Bkm!U.%1be}*|}5Vw167gAm }i&+ 7zK8Xfu) (VsQX1 3 @6666Xkkkkk\ x@x x xxxx&UnknownG* Times New Roman5Symbol3. * Arial?= * Courier New5. *aTahoma7.{ @Calibri;WingdingsA BCambria Math"qGgGg&(gt t !7x4+ + 3qHP?#82!xxFC:\Documents and Settings\pzp-ada\Ustawienia lokalne\Temp\template.dotZaBcznik nr 1pzp-ada Srodmiescie0     Oh+'0|  , 8 D P\dltZacznik nr 1pzp-ada template Srodmiescie6Microsoft Office Word@V@HA@W@Ќut ՜.+,0 hp  UM Tychy+ Zacznik nr 1 Tytu "#$%&'(*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIKLMNOPQSTUVWXY\Root Entry F ^Data !1Table)AWordDocument4@SummaryInformation(JDocumentSummaryInformation8RCompObj F0Dokument programu Microsoft Office Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q