RODO

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” informuję, że:

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: „Śródmieście” Sp. z o.o., z siedzibą w Tychach (43-100) przy al. Piłsudskiego 12, 43-100), bezpośredni kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem poczty elektronicznej biuro@srodmiescie.tychy.pl

3. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych, pisząc na adres e-mail: iod@srodmiescie.tychy.pl bądź telefonicznie pod numerem +48 (32) 3257220 .

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

– art. 6 ust. 1 lit b) lit.c) lit. e) lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w celu realizacji obowiązków związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,

– art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w celu archiwizacji dokumentacji,

– art. 6 ust. 1 lit. f w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w ustawie dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

5. Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

6. Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, a więc poza teren Unii Europejskiej.

8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.

9. Posiada Pani/Pan:

– na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
– na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
– na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w określonych sytuacjach wskazanych w ww. przepisie);
– na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
– na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia danych osobowych;

10. Ponad powyższe przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez spółkę narusza przepisy RODO (dane kontaktowe: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).