Przedmiot działalności

Przedmiotem przeważającej działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

PKD 68.20.Z Zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi.
Szczegółowy zakres określa Statut Spółki z dnia 11.02.2019 r. stanowiący załącznik:

 

Struktura organizacyjna

Schemat organizacyjny stanowi załącznik:

 

Struktura własnościowa

100% udział Gmina Miasta Tychy