Przedmiot działalności

Przedmiotem przeważającej działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

PKD 68.20.Z Zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi.
Szczegółowy zakres określa Umowa Spółki – tekst jednolity z dnia 27.12.2023 r. stanowiący załącznik:


Struktura organizacyjna

Schemat organizacyjny stanowi załącznik:


Struktura własnościowa

100% udział Gmina Miasta Tychy