Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części II i III przetargu nieograniczonego pn. „Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach administrowanych przez „Śródmieście” Sp. z o.o. w Tychach z podziałem na części”.

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający: „Śródmieście” Sp. z o.o., al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy.

Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach administrowanych przez „Śródmieście” Sp. z o.o. w Tychach z podziałem na części” 

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:  Dz. U. z 2018r. poz. 1986) uprzejmie informuję, że po dokonaniu badania i oceny oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach administrowanych przez „Śródmieście” Sp. z o.o. w Tychach z podziałem na części” wybrano najkorzystniejszą ofertę dla części II i III przetargu nieograniczonego.

 

Zamawiający wyznacza termin podpisania umów na dzień 19.03.2019 r.