Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa i wykonanie Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO), który będzie funkcjonował w budynku Tyskich Hal Targowych przy al. Marszałka Piłsudskiego 8 w Tychach

UWAGA !
Zamawiający informuje o wyniku postępowania.

UWAGA !
Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.


UWAGA !

Zamawiający informuje o złożonych ofertach.


UWAGA !

Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.


UWAGA !

Zamawiający informuje o usunięciu problemów technicznych związanych z elektroniczną skrzynką podawczą ePUAP.
W związku z powyższym udzielenie zamówienia, składanie ofert oraz komunikacja między Wykonawcą a Zamawiającym odbywa się zgodnie z zapisami SWZ.

U W A G A !
Zamawiający informuje o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

U W A G A !
Zamawiający informuje, iż w związku z problemami technicznymi związanymi z elektroniczną skrzynką podawczą ePUAP składanie zapytań odbywa się w formie mailowej na adres pzp@srodmiescie.tychy.pl

W związku z powyższym, jak również z uwagi na zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia Zamawiający informuje, iż terminy składania oraz otwarcia ofert uległy następującym zmianom:

Termin składania ofert: 26.07.2021 r. godz. 11:30
Termin otwarcia złożonych ofert: 26.07.2021 r. godz. 12:00

Termin składania ofert: 12 lipca 2021 11:30
Termin otwarcia złożonych ofert: 12 lipca 2021 12:00

Link do postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/cb3d26af-bdfc-4a88-8074-6554a0ae8452

Link do ogłoszenia przetargu na BZP:
https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08d92c0a-297c-5c84-5388-a70001535143