Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i terminie podpisania umowy w postępowaniu na usługi społeczne pn. „Usługa ochrony fizycznej osób i mienia, obsługi monitoringu i urządzeń zabezpieczenia technicznego obiektów należących do „Śródmieście” Sp. z o.o. w Tychach”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający: „Śródmieście” Sp. z o.o., al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy.

Przedmiot postępowania: „Usługa ochrony fizycznej osób i mienia, obsługi monitoringu i urządzeń zabezpieczenia technicznego obiektów należących do „Śródmieście” Sp. z o.o. w Tychach

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) uprzejmie informuję, że po dokonaniu badania i oceny oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia na usługi społeczne jako ofertę najkorzystniejszą wybrano:

Protection Ochrona Mienia Sp. z o.o. ul. Budowlanych 166, 43-100 Tychy

Zamawiający wyznacza termin na podpisanie umowy w siedzibie Zamawiającego na dzień:  18.12.2018 r.